Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die de iOS Academie besteedt aan de samenstelling van de iOS Academie, is het mogelijk dat de informatie die op de iOS Academie wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

Beweringen, mededelingen en meningen, geuit in de artikelen en op de pagina’s van de iOS Academie.nl, alsmede in de e-mails die door de iOS Academie zijn verzonden, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de Internet-provider of de iOS Academie.

de iOS Academie kan er niet voor instaan dat de informatie op de iOS Academie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

de iOS Academie sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de iOS Academie.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de iOS Academie.nl te kunnen raadplegen. de iOS Academie is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die via de iOS Academie of door middel van de iOS Academie.nl verkregen is. de iOS Academie garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.

Aangezien de iOS Academie geen invloed uitoefent op de informatie op de iOS Academie.nl of de door haar verzonden e-mails, noch een volledig inzicht heeft op de persoonlijke (medische) situatie van de ontvanger, kan zij niet instaan voor de juistheid en geschiktheid van dergelijke informatie in een voorkomend geval. Om deze reden adviseert de iOS Academie de gebruiker of ontvanger van de verstrekte informatie altijd onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten en een huisarts te consulteren voor gebruik van via de iOS Academie of de iOS Academie.nl verkregen informatie.

De informatie op de iOS Academie wordt wekelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.